522 HIKES and counting

Top Stories

Paras

HIKE

Muktak

सुन्तली तिम्रो प्रेम रूपी चिट्टा मैले पनि काटेको थिए
तर प्रेम रूपी उपहार चङ्खे लाई परेछ
जीवन रूपी उपहार बिरखे लाई परेछ
मलाई त केबल Try Again पो परेछ