Top Stories

Paras

HIKE

Muktak

सुन्तली तिम्रो प्रेम रूपी चिट्टा मैले पनि काटेको थिए
तर प्रेम रूपी उपहार चङ्खे लाई परेछ
जीवन रूपी उपहार बिरखे लाई परेछ
मलाई त केबल Try Again पो परेछ